Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг

Платформата за насърчаване на осмислящото четене Книговище.бг (www.knigovishte.bg) е собственост на Фондация „Гутенберг 3.0“, ЕИК: ЕИК 205143716, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Русалка 25.

Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение (“абонамент“), ако такова се дължи.

Фондация Гутенберг 3.0 е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респективно части от съдържанието ѝ, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Фондация „Гутенберг 3.0“ си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респективно на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

I. Абонамент
 1. Всеки Ползвател на платформата има право да получи достъп до пълните ѝ функционалности след заплащане на един от видовете абонаменти – индивидуален за дете, групов за семейство, групов за за клас, групов за библиотека. Фондация „Гутенберг 3.0“ (оттук насетне „Фондацията“) си запазва правото да създава допълнителни видове абонаменти.

 2. Начини на плащане:

  • По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която Търговецът има сключен договор.

  • С банков превод по банкова сметка на Търговеца. При потвърждане на поръчката, Ползвателят получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който Ползвателят, наред с друго, следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка

 1. От 24. 5. 2019 г. Цените на абонаментите се определят в следните размери:

 • Индивидуален абонамент за дете за 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата = 25,00 лв. с ДДС.

 • Групов абонамент за семейство 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата, включващ 4 профила на деца и 1 родителски профил, свързани в група = 40,00 лв. с ДДС.

 • Групов абонамент за 1 училищен клас за 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата, включващ 30 профила на деца и 1 учителски профил, свързани в група = 120,00 лв. с ДДС.

 • Абонамент за 24 месеца ( от 15. септември до 14. септември след 2 години) – индивидуален, групов за семейство или групов за клас = 20% отстъпка върху цената за съответния абонамент за 1 + 1 година

 

Фондация „Гутенберг“ си запазва правото да предлага допълнителни отстъпки върху стойността на посочените абонаментни планове при закупуване на абонаменти за всички класове в едно училище, за няколко училища едновременно, за всички училища в една община и др.

 

4. Сроковете за ползване по т. 2 по-горе започват да текат от 15 септември на съответната година, за която се закупува абонамента. Ползвателят получава съобщение на попълнения от Ползвателя имейл, с което бива известен за полученото плащане. В случай че Ползвателят е заплатил абонамента си с кредитната или дебитната карта или самостоятелно е активирал автоматично подновяване в Платформата, фондация „Гутенберг“ си запазва правото автоматично да предостави абонамент за Книговище да нов период със същата продължителност и да таксува сумата за него от предоставената кредитната или дебитната карта на Ползвателя. Ако Ползвателят не желае автоматично подновяване на заявения от него абонамент, той може да се откаже от това право по всяко време преди новото плащане, без да губи правата по абонамента, за който вече е платил.

5. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избрания от него абонамент, няма право да се откаже за срока на сключения абонамент от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от Фондацията и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

6. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Фондацията нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Фондацията чрез изтриване на профила на Ползвателя, Фондацията не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Фондацията като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

7. Фондацията не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на Ползвател. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Фондацията има право да изтрие профила на съответния Ползвател, без да дължи обезщетение на същия.

II. Достъп без регистрация

1. Всеки потребител има право да разглежда съдържанието в продължение на 3 седмици в платформата (което изтече първо) без да е сключил абонамент („Право на Достъп без регистрация“).

2. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от фондация „Гутенберг“, като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от деня на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

3. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящия Договор, като се счита, че същите са приети от момента на зареждане на първия видео запис за възприятие от съответния потребител.

III. Срок и прекратяване

1. Правата по това споразумение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това споразумение, ще продължат до:

  • момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията и заличи профила си

  • момента, в който Фондацията по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата

  • прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

При прекратяване Ползвателят е длъжен да:

  • преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията

  • да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

2. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез изтриване на профила му, Фондацията изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя в срок не по-дълъг от две седмици.

3. Независимо от причината за прекратяване, Фондацията не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

4. Фондацията си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Фондацията да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

5. Фондацията има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата. Санкционирането може да стане по начин и  преценка на Фондацията.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Фондация „Гутенберг 3.0“.

За допълнителни въпроси: info@knigovishte.bg

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2020 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish