Политика на поверителност и защита на личните данни

  1. Въведение
Книговищ.бг е проект на фондация Гутенберг 3.0

Фондация Гутенберг 3.0 зачита неприкосновеността на личния живот на абонатите на Книговище и ползвателите на сайта и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица – абонати за някоя от услугите, предоставяни от Книговище.бг, както и на потребителите на
www.knigovishte.bg, във връзка с услугите, предоставяни от Книговище.бг, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които фондация Гутенберг 3.0 ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес:
info@knigovishte.bg
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
Фондация Гутенберг 3.0 е ЮЛНЦ, фондация, работеща в обществена полза и е регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205143716. Фондацията събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Фондация Гутенберг 3.0 е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

III. Категории лични данни, обработвани от Фондация Гутенберг 3.0
1. Фондация Гутенберг 3.0 може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, възраст, местоживеене и др.);
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) , когато клиентът е юридическо лице;
(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер и др.);
(vi) Данни за сключване на договори за абонамент/ продажба с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

2. Фондация Гутенберг 3.0 може да обработва данни, изготвени и генерирани от Фондация Гутенберг 3.0 в процеса на предоставяне на услугите:
(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
(ii) данни за дейността ви в рамките на платформата Книговище.бг
(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите Ви;
(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

3. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни
1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване на абонамент за Книговище.бг или във връзка с подготовка за сключване на такъв.
Фондация Гутенберг 3.0 обработва данните Ви за следните цели:
(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ абонамент; разяснения за ползваните услуги.
(ii) Администриране и отговор на обратна връзка от Вас като абонат на Книговище
(iii) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни и за електронно обслужванe.
(iv) Администриране на плащанията;
(v) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
(vi) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения, Фондация Гутенберг 3.0 обработва данните Ви за следните цели:
(i) Издаване на фактури;  
(ii)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Фондация Гутенберг 3.0 обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
(ii) Абонамент за електронен бюлетин и други услуги, предлагани от Книговище.бг ;

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
(i) Администраторът на личен профил (например учител, ако сте ученик и имате абонамент клас за Книговище);
(ii)  Разработчиците на сайта на Книговище.бг;
(iii) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и/или към Вас;
(v) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, ако има такива;

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор / абонамент между Фондация Гутенберг 3.0 и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.
2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол – за срок от 11 години.
3. Личните данни, обработвани с цел получаване на регулярна информация от Книговище.бг, например електронен бюлетин до изричното оттегляне на даденото съгласие.
4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

VII. Как защитаваме данните Ви
Фондация Гутенберг 3.0 прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

VIII. Политика за употреба на „Бисквитки“ 
Лични данни за деца
Книговище.бг събира лична информация от деца на възраст под 16 години единствено и само, когато тя се предоставя от родителя / настойника на дедето с цел позволяване на достъп до услугите на Книговище.

Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.


 

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2020 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish