Детски новини
Шрифт за дислексия
Търси
Подари абонамент
Свържи се с нас
Затвори
Благодарим за съобщението!
Ако имате въпрос или проблем с използването на сайта, пишете ни от тук:
Въведи име, съобщение и имейл или телефон.
ИЗПРАТИ ЗАТВОРИ
Условия за ползване

Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг

Платформата за насърчаване на осмислящото четене Книговище.бг (www.knigovishte.bg) е собственост на Фондация „Гутенберг 3.0“, ЕИК: ЕИК 205143716, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Русалка 25.

Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение (“абонамент“), ако такова се дължи.

Фондация Гутенберг 3.0 е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.
Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респективно части от съдържанието ѝ, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Фондация „Гутенберг 3.0“ си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респективно на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.
 

I. По смисъла на настоящите Общи условия (ОУ):

1. „Потребител на Платформата“ е всяко лице, което има право да регистрира и/или използва и е регистрирало и/или използва профил на Платформата. 

1.1. В зависимост от целта на ползване на системата, платформата различава 4 вида потребители:

- Родител;

- Дете под 14-годишна възраст; 

- Дете между 14- и 18-годишна възраст;

- Учител 

Всеки потребител има достъп и позволява извършването на действия в Платформата, съобразени с регистрирания профил в системата.

1.2. „Родител“ е лице, притежаващо качеството „родител“ (или „настойник“ за малолетно/„попечител“ за непълнолетно дете) по смисъла на законодателството спрямо негово/-и малолетно/-и дете/деца (ненавършили 14-годишна възраст), желаещо/-и да ползва/-т Платформата и/или негово/-и непълнолетно/-и дете/деца (между 14- и 18-годишна възраст), регистрирало/-и профил на Платформата;

1.3. „Учител“ е лице, регистрирано със собствен профил в Платформата, изпълняващо ролята на преподавател или библиотечен съветник на група деца, които са създали свои профили в Книговище и координиращо груповия профил на класа в платформата. 

1.4. „Регистрация в системата“ е процес по попълване на минимум задължителните полета, маркирани със „*“, запознаване с/прочитане на уведомленията за поверителност и даване на съгласие за спазване на настоящите ОУ.

 

II. Деца под 14-годишна възраст

За деца под 14-годишна възраст не е предвидено самостоятелно създаване на профил в системата. 

Тези деца се подпомагат в създаването и последващото използване на профила от техния родител/настойник или учител, при наличие на съгласие от страна на родителя. Това са изискванията на закона и Платформата не може да приложи други условия или да направи изключения от тях. 

Това означава, че за малолетни деца (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, по регистрация и по заплащане на дължимите суми за абонаменти, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители или учител, при предоставено съгласие от страна на родител.


III. Абонамент

Всеки Ползвател на платформата има право да получи достъп до пълните ѝ функционалности след заплащане на един от видовете абонаменти – индивидуален за дете, групов за семейство, групов за за клас, групов за библиотека. Фондация „Гутенберг 3.0“ (оттук насетне „Фондацията“) си запазва правото да създава допълнителни видове абонаменти.

Начини на плащане:

По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която Търговецът има сключен договор.

С банков превод по банкова сметка на Търговеца. При потвърждане на поръчката, Ползвателят получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който Ползвателят, наред с друго, следва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка

От 24. 5. 2019 г. Цените на абонаментите се определят в следните размери:

Индивидуален абонамент за дете за 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата = 25,00 лв. с ДДС.

Групов абонамент за семейство за 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата, включващ 4 профила на деца и 1 родителски профил, свързани в група = 40,00 лв. с ДДС.

Групов абонамент за 1 училищен клас за 12 месеца (от 15. септември до 14. септември на следващата година) за достъп до пълните функционалности на платформата, включващ 30 профила на деца и 1 учителски профил, свързани в група = 120,00 лв. с ДДС.

Абонамент за 24 месеца ( от 15. септември до 14. септември след 2 години) – индивидуален, групов за семейство или групов за клас = 20% отстъпка върху цената за съответния абонамент за 1 + 1 година

Фондация „Гутенберг“ си запазва правото да предлага допълнителни отстъпки върху стойността на посочените абонаментни планове.

4. Сроковете за ползване по т. 2 по-горе започват да текат от 15 септември на съответната година, за която се закупува абонаментът. Ползвателят получава съобщение на предоставения от Ползвателя имейл адрес, с което бива известен за полученото плащане. В случай че Ползвателят е заплатил абонамента си с кредитната или дебитната карта или самостоятелно е активирал автоматично подновяване в Платформата, фондация „Гутенберг“ си запазва правото автоматично да предостави абонамент за Книговище да нов период със същата продължителност и да таксува сумата за него от предоставената кредитната или дебитната карта на Ползвателя. Ако Ползвателят не желае автоматично подновяване на заявения от него абонамент, той може да се откаже от това право по всяко време преди новото плащане, без да губи правата по абонамента, за който вече е платил.

5. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избрания от него абонамент, няма право да се откаже за срока на сключения абонамент от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от Фондацията и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

6. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Фондацията нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Фондацията чрез изтриване на профила на Ползвателя, Фондацията не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Фондацията като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

7. Фондацията не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на Ползвател. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Фондацията има право да изтрие профила на съответния Ползвател, без да дължи обезщетение на същия.


IV. Достъп без регистрация

1. Всеки потребител има право да разглежда съдържанието в продължение на 3 седмици в платформата без да е сключил абонамент („Право на Достъп без регистрация“).

2. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от фондация „Гутенберг 3.0“, като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от деня на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

3. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящия Договор, като се счита, че същите са приети от момента на регистрация на съответния потребител.


V. Срок и прекратяване

1. Правата по това споразумение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това спора


VI. Условия, приложими в зависимост от профила, който абонатът създава, регистрира и поддържа на Платформата:

1. За родители 

Родителите, които създават профили на деца под 14-годишна възраст, носят отговорност за управлението на профила, вкл. за правилното използване на профила от страна на регистрираното дете и спазването на правилата от тяхна страна. 

Родителите осъществяват контрол върху информацията и действията, които децата извършват в профилите. 

2. За деца между 14- и 18-годишна възраст – регистрацията в профила се осъществява от самото дете. Родителят извършва плащания за услугата. Всички други права и отговорности по използването на Платформата и по смисъла на настоящите ОУ се упражняват от самото дете на възраст между 14 и 18 години.

3. За учители

Учителите имат право да създават профили на деца в Платформата при спазване на настоящите ОУ и Анекс 1 към Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг (относно създаване на профили от страна на учителите).

Учителите управляват създадените профили на деца под 14-годишна възраст в системата.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Фондация „Гутенберг 3.0“.

За допълнителни въпроси: [email protected]

  

Анекс 1

към Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг 

(относно създаване на профили от страна на учителите)

1. Книговище е онлайн игра на въпроси и отговори върху детски книги, детски новини и учебни материали, която цели да привлече децата към четенето за удоволствие и да подобри четивната им грамотност. За децата то е онлайн игра, но такава, в която могат да се включат, като четат книги.

В Книговище.бг децата влизат в своя профил, намират заглавието на текста, който са прочели, и отговарят на въпросите към него, избирайки измежду три възможни отговора. Въпросите носят различни точки според трудността на текста. С верни отговори децата трупат точки и качват читателски нива.

Учениците се състезават с компютъра, но и с връстниците си. Могат да виждат какво четат другите и да разглеждат препоръките. Книговище служи и за електронен читателски дневник, в който младият читател да си води бележки и качва рисунки по книгите, които е прочел.

Платформата е общност на четящите, която се развива непрекъснато, за да предоставя забавление и образование в едно. 

Книговище е насочена към деца и младежи от предучилищна до около 14-годишна възраст.  Те могат да ползват играта самостоятелно или в групи. В групата на КЛАСА учителят е нейн своеобразен администратор, като има възможност да използва различни инструменти, чрез които да организира онлайн състезания, обсъждания на живо и да връчва дигитални грамоти.

2. С цел по-добра функционалност, електронната платформа „Книговище.бг“ (наричана още „Платформата“) е проектирана по начин, по който позволява на учителите да създават профил на ученици от собствените им класове.

3. Поради това, че регистрацията изисква попълването на данни, които попадат под дефиницията за лични данни по смисъла на законодателството, необходимо е учителят да се увери, че родителят на детето е съгласен със създаването на подобен профил.

4. Учителят може да събира съгласието на родителя чрез използването на Приложение 1 (за индивидуално съгласие) или Приложение 2 (за съгласие от повече родители), създадени с цел улеснение на регистрационния процес.

5. При получено съгласие на родител по предходната точка, учителят се ангажира да създаде профил на детето/децата на Платформата.

6. Приложенията, както и други документи, чрез които родителите дават съгласие, следва да се съхраняват при съответния учител за срок, за който ученикът има валиден профил и е прикачен към съответния клас.

7. Платформата събира ограничено количество лични данни, не събира данни от чувствителен характер и реално не съществува риск за децата при използването на техните данни. Заедно с това, функцията на Платформата е такава, че злоупотреба с данните на децата не би била възможна. Ако все пак възникне необходимост да се докаже, че е получено съгласие за регистрация на профил на ученик, учителят, който създава съответния профил, е задължен по силата на настоящото приложение да може да предостави съответния документ, доказващ съгласието на родителя.

8. Платформата предоставя лесен начин за управление на профилите и информацията в тях. Можете да видите повече информация в www.knigovishte.bg.

9. Учителят се задължава при всеки един възникнал казус, въпрос на родител, да отправя незабавни писмени искания за съдействие на имейл: [email protected].


Приложение 1 (писмено съгласие от родител) - PDF формат

Приложение 2 (писмено съгласие от повече от един родител) - PDF  формат

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
Каква информация искаш да получаваш от нас?
Всички новини от "Книговище"
Седмичен мейл с детските новини на "Вижте"
Потвърждавам, че имам навършени 14 години
© 2024 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | UX design by CAMAO | Developed by Childish
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. ПРИЕМАМ